فروش کارخانه فعال تولید فرآورده های لبنی و آب آشامیدنی-معاوضه-مشارکت