کفپوش بتنی سکه ای ، کفپوش بتنی نابینایان-مصالح ساختمانی