7300متر زمین کشاورزی مناسب برای باغ وگلخانه طرح های صنعتی