فروش مزرعه تهران20 هکتارمزرعه در 120 کیلومتری غرب تهران با سند ثبتی