زمین فروشی در بافت شهر

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین دارای سند شش دانگ بوده به مساحت 21700 متر دارای آب برق گاز و برق وشاورزی جداگانه و چاه آب عمیق در حریم و محدوده شهر سه بر براصلی 340 می باشد در شهر گرگان-استان گلستان قرار دارد