زمین گاوداری 3 هکتار ( استثنایی)-زمین با پروانه گاوداری