زمین هکتاری

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین به متراژ١٠٠٠هکتار٢٠٠هکتار دارای مستنادات و٨٠٠هکتار منابع طبیعی برق سه فاز ۵کیلومتر قنات ۴٠٠٠متر چهاردیواری
لینک منبع