70 هکتار زمین کشاورزی با چاه آب اختصاصی در نظرآباد