فروش کارخانه صنایع غذایی (رب گوجه و کنسروهای غیر گوشتی)