70 هکتار  زمین کشاورزی با چاه آب اختصاصی در نظرآباد