باغ سیب و زمین کشاورزی به مساحت ۳۶ هکتار در سمیرم اصفهان