مرغداری گوشتی فروشی 10000تایی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

دارای 1/5هکتار زمین کشاورزی که1هکتار ان درحال کشت برنج و گاز اب برق گاز می باشد بامجوز30000تایی وسیستم نیم اتوماتیک ودوربین مداربسته-منبع گازوییل20000لیتری-موتوربرق پریکنز.دارای 3حلقه اب چاه شیرین. ازاتوبان اصلی 7کیلومترفاصله دارد.
لینک منبع