فروش زمین کشاورزی در نظر آباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

10000متراژکل

یک حلقه چاه با دبی مناسب

کار بری کشاورزی دارای سند مشاء

هزار متر باغچه دور فنس کشی شده

نه هزار متر زراعی

موقعیت بسیار مناسب
لینک منبع