مخزن شیشه ای، استخر شیشه ای، استوانه شیشه ای، مخزن