فروش فوری، (زمین بزرگ کشاورزی و باغ سیب)با سند 100 هکتاری