فوری زمین زراعی کشاورزی( فروش  معاوضه با باغ یا منزل)