سرمایه گذاری در تولید و فروش برق نیروگاه مقیاس کوچک برق (CHP)