ملک کلنگی330متربع با90مترعقب نشینی240مترتجاری100%ساخت