فروش زمین کشاورزی در نظر آباد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

10000متراژکلیک حلقه چاه با دبی مناسب
کار بری کشاورزی دارای سند مشاء
هزار متر باغچه دور فنس کشی شده
نه هزار متر زراعیموقعیت بسیار مناسب
املاک بزرگ ایران
لینک منبع