فروش زمین کشاورزى

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

زمین زراعتى، کشاورزى به مساحت 3٠٠٠ متر واقع در روستاى نقندر

شرایط: معاوضه با ملک، مغازه، زمین در مشهد.