فروش مرغداری  در شیرازمرغداری دارای پروانه 24000 قطعه ای