مرغداری و مزرعه با چاه آب منطقه ای ییلاقی در نیشابور