2 هکتار زمین- با موقعیت کشاورزی و چاه اب و پرورش ماهی