زمینی به مساحت 3400 الی 7000 متر واقع در شهرک بهشتی همدان