500 متر زمین جهت ساخت کارگاه پردیس، شهرک صنعتی سیاسنگ