پمپ بنزین،CNGو گازوئیل- مجتمع خدمات رفاهی شرق مازندران