دو قطعه زمین مشهد فروشی در خیابان امام رضا مناسب جهت ساخت هتل