انجام کلیه امور خدماتى و شهردارى

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

انجام کلیه امور خدماتى و شهردارى
اضافه طبقه،خلاف،قطع درخت و .....
توانایى انجام و دریافت جوازهاى خاص
گرفتن دست مزد بعد از انجام کار جواز و خلافی و....
مهندس مشاور شما:
منصور ابوالحسنی
Telegram.me/Mans_Ab

09125454760