مزرعه و زمین کشاورزی  به صورت کشت وصنعت با  امکانات ویژه فروشی