96000 هزار متر زمین مازندران عباس آباد-فروش

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

مازندران-عباس آباد-96000 هزار متر کل زمین-48000 هزار متر - جدا شده از مابقی
سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و عیان - ( سند تک برگ )
محصور شده با فنس-ویلا ها پایانکار ندارن-تلفن ، آب ، برق ، گاز ... دارد
1164 اصله کیوی - 17 ساله-سیکاس-کونکوات-پرتقال-نارنگی-نارنج-توضیحات : نوع ملک زمین -اراضی جنگلی جلگه ای میباشد ...
قیمت 5/5 میلیارد تومان مقطوع
نقدی-تماس بگیرید
09353502848

قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰