مشارکت در  ساخت پروژه ای مناطق 8 و 7 و نواحی شهر تهران و البرز