کارخانه بنیاد پانل شیراز  BPS-تولید کننده دیوارهای سه بعدی