فروش ملک با موقعیت صنعتی،تجاری با کاربری صنعتی در جاده- مخصوص