عایق الیاف دار-مصالح ساختمانی جدیدTiss Fiber insulation 210