زمین صنعتی با مجوز ٩٠ کارخانه و ٧٠ میلیارد وام در ارومیه