1500 متر ملک صنعتی تهران- کهریزک 5 دقیق فاصله با مترو-فروشی