فروش زمین کشاورزی با موقعیت ویژه-آزادراه زنجان به تبریز