فروش پرورش ماهی درشمال درحال احداث با تمام امکانات