زمین در شهرک بهشتی همدان به مساحت 3400 الی 7000 متر