مجموعه مزرعه کامل با کاربری /کشاورزی /صنعتی و تجاری