پاساژ تجاری و اداری

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
ویژه صفحه اول


٥٨واحد تجاری و اداری در طبقه همکف و طبقه اول و طبقه دوم واحد های اداری دارای اسانسور و کلیه واحد خدمات رفاهی

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰