فروش زمین کشاورزی

۳ ماه پیش

۵۰۰۰۰متر زمین کشاورزی با سند مشاعی،در حاشیه جاده نظرآباد به اشتهارد،یک سر زمین متصل به جاده،برق و لوله گاز در کنار جاده

قیمت: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰