زمین صبعتی معاوضه با ملک شمال

۳ ماه پیش
ویژه صفحه اول


10 هزار متر زمین صنعتی در نزدیکی تهران جواز ساخت تمام فعالیت های صنعتی به غیر آلاینده سطح اشغال 100 درصد انشعاب صنعتی 100 متر طول در عرض مشخص وام عالی معاوضه با شمال، کلش یا نصفش