زمین گرگان گلستان مناسب باغ،صنعت و گردشگری زمین بر بزرگراه گرگان