تهاتر۶دهانه مغازه سند دار در حسن آباد با زمین کشاورزی