فروش کارخانه بسته بندی مواد غذایی با وام ۸ میلیاردی