حدود نیم هکتار زمین کشاورزی با یک دانگ چاه آب

۲ ماه پیش

زمین در منطقه جنگلی واقع شده و با سهم یک دانگ از چاه آب که فعال بوده و تازه تعمیرات انجام شده است چاه برقی نیست ولی برق تا 200متری زمین کشیده شده ، جاده ماشین رو و تا جاده قدیم بالا کمتر از 1 کیلومتر فاصله دارد مناسب جهت احداث باغ و کشاورزی و...