فروش کارخانه نوساز با تمام مجوزات در استان مازندران