فروش کارخانه نان صنعتی دارای 60 هزار متر مربع زمین