کارخونه در شهرک صنعتی علی آباد کتول دارم برای فروش